Djelatnosti

Izvođenje sistema izolacija u graditeljstvu suvremenim materijalima i tehnologijama. Izolacija ravnih krovišta, terasa, mokrih čvorova, podzemnih dijelova objekata visokogradnje .

Izolacije objekata niskogradnje: podzemnih garaža, tunela, vodosprema, bazena, sistema odvodnje otpadnih voda, deponija za organski i neorganski otpad.

Sanacija izolacija visokogradnje: ravnih krovišta, terasa, balkona, podrumskih prostora, kamenih pročelja. Proizvodnja i ugradba lakih celularnih i EPS termobetona mase do 400 kg/m3, na ravnim krovovima, terasama, podrumima, instalacijskim kanalima.

Restauratorski radovi na objektima pod nadležnosti Ministarstva kulture RH – sa licencom ministarstva.